Centrum jazykového vzdělávání

Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (CJV FF UP) je tvořeno těmito segmenty: Akademická divize CJV, Jazyková škola UPLIFT, Čeština pro cizince/Czech for Foreigners, Letní škola slovanských studií.

Akademická divize CJV  se systematicky podílí na zkvalitňování kompetenčního profilu studentek a studentů FF UP  v bakalářských a magisterských studijních programech rozvíjením cizojazyčných kompetencí s orientací na odbornou, profesní i akademickou komunikaci.

Studující mohou vybírat z více než 80 kurzů v 9 jazycích: angličtina, arabština, francouzština, italština, latina, němčina, ruština, španělština a švédština. V průměru navštěvuje jazykovou výuku Akademické divize CJV každý semestr cca 2000 studujících.

Co nabízíme

Vedle kurzů obecného jazyka všech úrovní realizuje Akademická divize CJV řadu specializovaných kurzů v bakalářských a magisterských programech, např. kurzy zaměřené na studijní obor studenta.

Kromě toho mohou studenti využít řadu akademicky a profesně orientovaných kurzů, např. Academic English, Business English, Professional Communication in English.

Akademická divize CJV realizuje zkoušky z cizího jazyka v rámci  kombinovaného studia z anglického, francouzského, italského, německého, španělského i ruského jazyka.

Projektová činnost

Ve spolupráci s Katedrou dějin umění, Katedrou muzikologie, Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií, Katedrou historie, Katedrou klasické filologie a Katedrou filozofie katedra nabízí kurzy akademické angličtiny  v rámci evropského projektu  Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory.

Z projektu ESF vzešly Kurzy interkulturní komunikace v angličtině, němčině, španělštině a francouzštině. Do projektu Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP řešeného Oddělením mezinárodních vztahů RUP bylo zapojeno 6 fakult UP. Tyto kurzy jsou studentkám a studentům všech fakult UP každoročně dále nabízeny.

Aktuálně je CJV FF UP zapojeno do projektu Univerzita Palackého jako komplexní vzdělávací instituce. V rámci tohoto projektu je cílem Centra jazykového vzdělávání zvýšit pedagogické kompetence akademických pracovníků centra v oblasti metodologie výuky s ohledem na komunikaci v akademickém prostředí, implementovat volně přístupnou e-learningovou platformu Moodle a vytvořit studijní opory, připravit rozřazovací testy pro studenty před zahájením výuky a v neposlední řadě zajistit kvalitní jazykové vzdělávání pro zaměstnance FF UP.

V součinnosti s Magistrátem města Olomouce jsme řešiteli projektu Zkvalitnění průvodcovských služeb.

Mezinárodní jazykové certifikáty

Studenti a také široká veřejnost mají možnost získat mezinárodní  jazykové certifikáty z angličtiny, němčiny a češtiny pro cizince.

Akademická divize CJV je zkušebním centrem  certifikátů Goethe-Institutu  a pro studenty UP organizuje od letního semestru 2016/2017 i přípravné kurzy. Na Jazykové škole UPLIFT je možné třikrát ročně získat Rakouský jazykový diplom z německého jazyka (ÖSD)s tím, že jsou každý semestr realizovány i přípravné kurzy.

Akademická divize CJV je zkušebním centrem jazykových zkoušek ECL (čeština pro cizince) a jediným testovacím centrem Oxford Test of English v ČR.

Jazyková škola UPLIFT organizuje přípravné kurzy na zkoušky Cambridge English. Kurzy jsou vedeny kvalifikovanými rodilými mluvčími.